older man smiling looking away

EPI och akut pankreatit

Exokrin pankreasinsufficiens (EPI) är vanligt förekommande efter svåra anfall av akut pankreatit. Cirka 6,2 % av patienter med akut pankreatit utvecklar svår EPI och 29,2 % utvecklar lindrig till måttlig EPI. Svårhetsgraden av EPI kan öka med uppföljningstidens längd, vilket innebär att den behandlande läkaren behöver vara uppmärksam under långtidsuppföljning av patienter med akut pankreatit.

Akut pankreatit är ett vanligt inflammatoriskt tillstånd, utlöst av oreglerad aktivering av trypsin i pankreasacinärceller.1 Akut pankreatit förknippas oftast med gallvägssjukdom eller överdriven alkoholkonsumtion.1,2 En definitiv etiologi är svår eller till och med omöjlig att fastställa i många fall, medan etiologin i vissa fall kan bestå av flera faktorer.2

Exokrin pankreasinsufficiens är vanligt förekommande hos patienter som återhämtar sig efter svåra anfall av akut pankreatit.2,3 Cirka 6,2 % av patienterna med akut pankreatit utvecklar svår EPI och 29,2 % utvecklar lindrig till måttlig EPI.4 Patienter med alkoholrelaterad etiologi samt svår och nekrotiserande pankreatit löper högre risk för EPI.5 Svårighetsgraden av EPI är relaterad till pankreasnekrosens omfattning och svårighetsgraden av samtidig endokrin pankreasinsufficiens.3

Hos patienter med lindrig, ödematös akut pankreatit försämras pankreasfunktionen under det tidiga förloppet efter ett akut anfall. Den exokrina funktionen återhämtar sig hos flertalet av dessa patienter.6

Symtomen på EPI efter akut pankreatit omfattar vanligen buksmärta, utspänd buk, diarré och steatorré.4

Hur akut pankreatit leder till EPI

Även om man inte förstår den faktiska mekanismen bakom utvecklingen av EPI hos patienter med akut pankreatit särskilt väl, tyder studier på att den låga produktionen av pankreasenzymer hos patienter med akut pankreatit beror på minskad frisättning av enzymer från acinärcellerna, duktal obstruktion eller på en kombination av dessa faktorer. Minskad frisättning av enzymer som exempelvis amylas och lipas från acinärcellerna kan inträffa2:

 • På grund av en reduktion av den funktionella pankreasvolymen.
 • Sekundärt till minskning av hormonella mediatorer, t.ex. brist på substanser som stimulerar enzymproduktion och frisättning.
 • På grund av försämring av nervstimuli, t.ex. störd överföring av nervsignaler till följd av pankreasinflammation.
 • På grund av brist på receptorer som medierar signalöverföringen från hormoner eller andra mediatorer till acinärcellerna.
 • På grund av minskad syntes av proenzymer eller en obstruktion i det duktala systemet.

Dessutom har akut pankreatit även potential att snabbt utvecklas till kronisk pankreatit, vilket återigen är en betydande orsak till EPI.2

Diagnos och behandling av EPI hos patienter med akut pankreatit

En diagnos på EPI ställs vanligen baserat på patientens symtom (vanligtvis diarré), undersökning av låga nivåer av fekalt elastas-1 eller via bilddiagnostik i kombination med klinisk bedömning av symtom. Hanteringen av EPI hos patienter med akut pankreatit omfattar adekvat pankreasenzymersättningsterapi (Pancreatic Enzyme Replacement Therapy, PERT). Följande rekommendationer bör övervägas före förskrivning av PERT1,2,6:

 • En utvärdering av näringsstatus bör utföras hos alla patienter som återhämtar sig från svår akut pankreatit. Patienter vars symtom tyder på pågående malabsorption bör övervägas för PERT.1
 • Under konvalescensen efter en svår akut pankreatit återhämtar sig den exokrina pankreasfunktionen i varierande grad. Därför bör PERT övervägas hos alla patienter under upp till två år efter svår akut pankreatit, oavsett symtom.1,2
 • Dessutom är effekten av PERT vid akut pankreatit god om det ges under den tidiga fasen efter ett skov då man åter börjar äta efter en akut pankreatit.6

Långsiktig uppföljning

Långsiktig uppföljning av patienter efter svår akut pankreatit ska omfatta att övervaka förekomst av EPI i upp till sex år. Den exokrina pankreasfunktionen förbättras gradvis efter en episod av akut pankreatit. Hur lång tid återhämtningen tar verkar bero på skovets svårighetsgrad och där svårare fall har en längre återhämtningsfas. På lång sikt återhämtar sig pankreasfunktionen hos många patienter, men hos vissa patienter kvarstår dock försämrad funktion.1

De konsekvenser som förknippas med sena stadier av akut pankreatit har en livslång inverkan på patienternas livskvalitet. Därför är det av största vikt att förhindra/förebygga kronisk pankreatit och återkommande skov av akut pankreatit.

Medicinskt granskad av Viatris staff

 • 02 Feb 2021
 • References

  1. Australasian guidelines for the management of pancreatic exocrine insufficiency. 2015. Available at: http://pancreas.org.au/wp-content/uploads/2016/01/APC-GUIDELINES-2015.pdf. Accessed on: 2 April 2015.
  2. Sand J, Nordback I. Acute pancreatitis: Risk of recurrence and late consequences of the disease. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2009;6:470–477.
  3. Boreham B, Ammori BJ. A prospective evaluation of pancreatic exocrine function in patients with acute pancreatitis: Correlation with extent of necrosis and pancreatic endocrine insufficiency. Pancreatology.2003;3:303–308.
  4. Tu Jianfeng, Zhang J, Ke L, et al. Endocrine and exocrine pancreatic insufficiency after acute pancreatitis: Long-term follow-up study. BMC Gastroenterol. 2017;17(1):114.
  5. Hollemans RA, Hallensleben NDL, Mager DJ, et al. Pancreatic exocrine insufficiency following acute pancreatitis: Systematic review and study level meta-analysis. Pancreatology. 2018;18(3):253–262.
  6. Kahl S, Schutte K, Glasbrenner B. The effect of oral pancreatic enzyme supplementation on the course and outcome of acute pancreatitis: A randomized, double-blind parallel-group study. J Pancreas. 2014;15(2):165–174.

Foto: iStock by Getty Images

Tecken och symtom på exokrin pankreasinsufficiens

Tecken och symtom på exokrin pankreasinsufficiens (EPI) som till exempel buksmärta, diarré och fettrik avföring liknar symtomen vid andra magtarmsjukdomar, vilket gör att EPI kan förbli odiagnosticerad i många fall.

Foto: Shutterstock

Behandling

Pankreasenzymersättningsterapi (pancreatic enzyme replacement therapy, PERT) är standardbehandlingen vid exokrin pankreasinsufficiens (EPI). Dessutom kan livsstilsförändringar och vitamintillskott krävas för att behandla EPI.

Arbetar du inom hälso- och sjukvården?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Klicka JA så kommer du in på webbplatsen.

Om du klickar på Nej kommer du tillbaka till sidan för allmänhet och patienter.

Välkomna!

JA
NEJ